Övriga larm

Larmbegreppet är brett och omfattar ett spektra av säkerhetslösningar för t.ex inbrott, brand, utrymning och överfall. Säkerhetsteknik har ett stort och genomtänkt sortiment och kan under varje produktområde erbjuda ett selekterat urval av det bästa marknaden erbjuder. 

Utrymningslarm

Utrymningslarm är lämpliga, och i vissa fall tvingande, i miljöer som t.ex köpcentran, större butiker och hotell.

Utrymningslarm erbjuds i två huvudutföranden.

1. Akustiskt/optiskt utrymningslarm
2. Talat utrymningslarm

Aktivering av utrymningslarmen kan ske på olika sätt. Aktivering via automatiskt brandlarm är det vanligaste.

För information om vad som gäller beträffande material, projektering, skötsel mm hänvisas till skriften Rekommendationer utrymningslarm 2003 som ges ut av Svenska Brandförsvarsföreningen. Självklart kan du även kontakta oss på Säkerhetsteknik.

Akustiskt/optiskt utrymningslarm

Akustiskt/optiskt utrymningslarm innebär att utrymningen sker med hjälp av ljus-/ljudsignal. Detta är den traditionella och vanligaste typen av larmsignal. Larmdonen består av en elektronisk larmklocka, summer, sirén, "saftblandare" eller blixtljus. Det finns även kombinationslarmdon med optisk och akustiskt larm i en och samma enhet.

Nackdelen med optiska/akustiska larm är att de lätt kan förväxlas med andra typer av ljudsignaler, exempelvis larmsignaler och telefonsignaler, vilket kan försvåra utrymningen.

Talat utrymningslarm

I samlingslokaler som rymmer mer än 150 personer bör talat utrymningslarm alltid användas.

Talat utrymningslarm har många fördelar. Utrymning görs snabbare, säkrare och effektivare. Flexibiliteten är dessutom avsevärt större jämfört med optiska och akustiska alternativ då meddelanden kan varieras utifrån olika typer av tillbud (brand, bombhot etc).

Tänkbara nackdelar kan vara svårigheter att få tillräcklig hörbarhet i utrymmen där bakgrundsljudet är högt.

Driftlarm

Driftlarm används för att övervaka vitala funktioner i verksamheten. Vanliga exempel är störningar i värmeleverans och ventilation, vattenläckage och strömavbrott.

Driftlarmen syftar till att snabbt upptäcka störningen och vidta åtgärder för att förhindra följdskador. Omedelbara larm och snabb upptäckt medverkar också till att produktionen kan återupptas snabbare.

Personlarm

Personlarmet följer användaren och ger en trygghet för personer i rörelse som löper risk att hamna i hotfulla situationer eller råka ut för olyckor.  

Ett tryck på larmknappen ger larmcentralen information om vem den nödställde är och i vilken position innehavaren befinner sig. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och operatören kan höra och informera sig om händelseförloppet hos den nödställde. Med utgångspunkt från händelseförlopp och en förutbestämd larmplan ser operatören till att rätt hjälpinsatser genomförs. 

SRT-serien är en kompakt GSM/GPRS-enhet utrustad med en mångfald av larm- och rapportmöjligheter. Utrustningen ger exceptionell batteritid och prestanda. Larmen är utrustade med bland annat GPS, alarmknapp, mikrofon och högtalare liksom med DTMF-mottagare, vibrationssensor, vibrator, batteri och antenner för GSM.

Larm

Vid akuta situationer aktiveras larmet genom ett tryck på larmknappen. Trycket ger larmcentralen information om vem den nödställde är och vilken position han befinner sig.

Ett röstsamtal kopplas upp och operatören kan höra vad som händer och hur situationen utvecklar sig. Utifrån händelseförloppet och en förutbestämd larmplan ser operatören till att rätt hjälp snabbt kommer på plats. Personlarmet ger på så sätt en trygghet för utsatta personer.

Larmcentral

SRT har ett nära samarbete med Sveriges största larmcentraler samt flera av Sveriges mindre larmcentraler. SRT306 kan kopplas mot SOS Alarm, Securitas, Svensk BevakningsTjänst, Rapid med flera.

Överfallslarm

Även överfallslarm finns som både trådbundna och trådlösa varianter.

Trådbundna överfallslarm består av larmknappar som monteras på strategiska ställen i lokalen. Knapparna är i sin tur anslutna till en centralutrustning för vidare larmgivning lokalt eller till någon typ av extern larmmottagning, exempelvis en larmmottagningscentral. Trådbundna överfallslarm är begränsade sett till flexibiliteten men har ibland en säkrare larmgivning än ett trådlöst larm.

Trådlösa larm fungerar i princip på samma sätt som de trådbundna, dock med skillnaden att de är betydligt flexiblare då du har larmgivaren med dig och larmet kan aktiveras oavsett var du befinner dig. Det trådlösa larmets nackdel är att användaren kan hamna i lägen då kontakt saknas mellan larmgivare och larmmottagare. Viktigt är därför att göra en grundlig kontroll så att erforderligt antal mottagare placeras i det aktuella området.