Nödbelysning

Nödbelysning är en viktig del av fastighetens säkerhetssystem. Med rätt nödbelysning guidas människor till en snabb och säker utrymning vid brand, strömavbrott eller andra akuta situationer. Säkerhetsteknik har armaturerna och utrustningen som krävs men också kunskap och erfarenhet kring installation.

Strikta regler kring nödbelysning

Regler för utformning och placering av nödljus finns samlade i Boverkets Byggregler samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Regelverket innehåller tvingande krav men också allmänna råd. Byggnadstyp och verksamheten i lokalerna styr kravnivån.

Lokaler med skarpa, tvingande krav på nödbelysning är t.ex hotell, sjukhus, offentliga miljöer/samlingslokaler och olika typer av särskilda boenden.

Nödbelysning längs utrymningsvägar ska också finnas i trapphus på byggnader som har fler än 8 våningsplan.

Vill du har råd kring nödbelysning, kontakta oss på Säkerhetsteknik.

Olika typer av nödbelysning

Det finns i huvudsak två olika typer av nödbelysning, båda med egna syften.

Ledljus har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer kan hitta och säkert ta sig ut vid brand eller andra tillbud. Utrymningsvägen i dessa utrymmen ska vara belyst så att ljusstyrkan vid golvet uppnår 1 Lux. Säkerhetstekniks program innehåller de armaturer som krävs.

Belysta eller genomlysta skyltar – hänvisningsarmaturer – ska visa placeringen av nödutgångar. Armaturerna erbjuds med eller utan piktogram och i en rad olika modeller samt med olika lösningar för att säkra strömförsörjningen.

Säkerhetsteknik har kunskapen och produkterna för att utveckla lösningar för alla miljöer.