Larm

Larmbegreppet är brett och omfattar ett spektra av säkerhetslösningar för t.ex inbrott, brand, utrymning och överfall. Säkerhetsteknik har ett stort och genomtänkt sortiment och kan under varje produktområde erbjuda ett selekterat urval av det bästa marknaden erbjuder. 

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm påkallar uppmärksamhet och verkar avskräckande för den som tänkt bryta sig in. Det finns idag både trådlösa och trådbundna inbrottslarm. Larmen kan vara lokala eller anslutna till någon typ av larmsändare som sänder larmen vidare till exempelvis en larmmottagningscentral eller till utvalda förprogrammerade telefoner.

Som kund kan du också välja att låta larmet fungera lokalt vilket innebär att akustiska/optiska larmdon aktiveras vid ett inbrott. Viktigt att veta är dock att ett lokalt larm har en betydligt lägre säkerhetsnivå än ett larm kopplat till en larmsändare.

Väljer du att koppla larmet till en larmmottagningscentral finns även möjlighet att föra över bilder från en ansluten övervakningskamera.

För detaljerad information om vilken utrustning som är godkänd, hur man ska projektera en inbrottslarmanläggning mm hänvisas till kompendiet SSF 110:6 som finns hos Stöldskyddsföreningen. Självklart kan du även kontakta oss på Säkerhetsteknik. Vi står gärna till tjänst med information och råd.

Brandlarm

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) trädde i kraft 1 januari 2004. Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska "i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand".

Automatiska brandlarmanläggningar

En automatisk brandlarmsanläggning används för att ge snabb information om att brand har uppstått i byggnaden.

Brandlarmsanläggningen består av flera typer av detektorer som aktiveras och sänder information till anläggningens centralapparat. Centralapparaten lämnar lokal information om vad som hänt via optisk/akustisk signal eller som text i centralapparatens displayfönster.

För att informera människor i byggnaden om att brand har utbrutit aktiveras som regel någon form av utrymningslarm, optiskt /akustiskt eller s.k talat utrymningslarm. Utrymningslarm är en egen anläggningstyp som ofta får sin styrning via den automatiska brandlarmanläggningen (se Utrymningslarm).

Information till Räddningstjänsten om att brand har utbrutit sker via larmsändaren med övervakad larmöverföringsledning. Larmsändaren kan vara av trådbunden eller trådlös typ och sänder larm till larmmottagningscentralen som i sin tur informerar Räddningstjänsten. För mer information om material, projektering, skötsel etc hänvisas till Regelverket SBF 130:6.

Självklart är du även välkommen att kontakta oss på Säkerhetsteknik.

Brandindikering

Brandindikering är en anläggningstyp som i grunden fungerar på samma sätt som ett automatiskt brandlarm men är betydligt enklare. Brandindikeringen finns ofta med som en integrerad del i en inbrottslarmsanläggning.

Utryckning av Räddningstjänsten kan aldrig genereras via larmmottagningscentralen direkt utan larmet skall först kontrolleras av väktare eller annan person som på plats konstaterat att brand utbrutit.

Utrymningslarm

Utrymningslarm är lämpliga, och i vissa fall tvingande, i miljöer som t.ex köpcentran, större butiker och hotell.

Utrymningslarm erbjuds i två huvudutföranden.

1. Akustiskt/optiskt
2. Talat utrymningslarm

Aktivering av utrymningslarmen kan ske på olika sätt. Aktivering via automatiskt brandlarm är det vanligaste.

För information om vad som gäller beträffande material, projektering, skötsel mm hänvisas till skriften Rekommendationer utrymningslarm 2003 som ges ut av Svenska Brandförsvarsföreningen. Självklart kan du även kontakta oss på Säkerhetsteknik.

Akustiskt/optiskt

Akustiskt/optiskt larm innebär att utrymningen sker med hjälp av ljus-/ljudsignal. Detta är den traditionella och vanligaste typen av larmsignal. Larmdonen består av en elektronisk larmklocka, summer, sirén, "saftblandare" eller blixtljus. Det finns även kombinationslarmdon med optisk och akustiskt larm i en och samma enhet.

Nackdelen med optiska/akustiska larm är att de lätt kan förväxlas med andra typer av ljudsignaler, exempelvis larmsignaler och telefonsignaler, vilket kan försvåra utrymningen.

Talat utrymningslarm

I samlingslokaler som rymmer mer än 150 personer bör talat utrymningslarm alltid användas.

Talat utrymningslarm har många fördelar. Utrymning görs snabbare, säkrare och effektivare. Flexibiliteten är dessutom avsevärt större jämfört med optiska och akustiska alternativ då meddelanden kan varieras utifrån olika typer av tillbud (brand, bombhot etc).

Tänkbara nackdelar kan vara svårigheter att få tillräcklig hörbarhet i utrymmen där bakgrundsljudet är högt.

Personlarm

Personlarmet följer användaren och ger en trygghet för personer i rörelse som löper risk att hamna i hotfulla situationer eller råka ut för olyckor.  

Ett tryck på larmknappen ger larmcentralen information om vem den nödställde är och i vilken position innehavaren befinner sig. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och operatören kan höra och informera sig om händelseförloppet hos den nödställde. Med utgångspunkt från händelseförlopp och en förutbestämd larmplan ser operatören till att rätt hjälpinsatser genomförs. 

SRT-serien är en kompakt GSM/GPRS-enhet utrustad med en mångfald av larm- och rapportmöjligheter. Utrustningen ger exceptionell batteritid och prestanda. Larmen är utrustade med bland annat GPS, alarmknapp, mikrofon och högtalare liksom med DTMF-mottagare, vibrationssensor, vibrator, batteri och antenner för GSM.

Larm

Vid akuta situationer aktiveras larmet genom ett tryck på larmknappen. Trycket ger larmcentralen information om vem den nödställde är och vilken position han befinner sig.

Ett röstsamtal kopplas upp och operatören kan höra vad som händer och hur situationen utvecklar sig. Utifrån händelseförloppet och en förutbestämd larmplan ser operatören till att rätt hjälp snabbt kommer på plats. Personlarmet ger på så sätt en trygghet för utsatta personer.

Larmcentral

SRT har ett nära samarbete med Sveriges största larmcentraler samt flera av Sveriges mindre larmcentraler. SRT306 kan kopplas mot SOS Alarm, Securitas, Svensk BevakningsTjänst, Rapid med flera.

Driftlarm

Driftlarm används för att övervaka vitala funktioner i verksamheten. Vanliga exempel är störningar i värmeleverans och ventilation, vattenläckage och strömavbrott.

Driftlarmen syftar till att snabbt upptäcka störningen och vidta åtgärder för att förhindra följdskador. Omedelbara larm och snabb upptäckt medverkar också till att produktionen kan återupptas snabbare.

Överfallslarm

Även överfallslarm finns som både trådbundna och trådlösa varianter.

Trådbundna överfallslarm består av larmknappar som monteras på strategiska ställen i lokalen. Knapparna är i sin tur anslutna till en centralutrustning för vidare larmgivning lokalt eller till någon typ av extern larmmottagning, exempelvis en larmmottagningscentral. Trådbundna överfallslarm är begränsade sett till flexibiliteten men har ibland en säkrare larmgivning än ett trådlöst larm.

Trådlösa larm fungerar i princip på samma sätt som de trådbundna, dock med skillnaden att de är betydligt flexiblare då du har larmgivaren med dig och larmet kan aktiveras oavsett var du befinner dig. Det trådlösa larmets nackdel är att användaren kan hamna i lägen då kontakt saknas mellan larmgivare och larmmottagare. Viktigt är därför att göra en grundlig kontroll så att erforderligt antal mottagare placeras i det aktuella området.