Elektroniska brandlarm

plan- och bygglagen och i olika Brandskyddsklasser föreskrivs fastighetens brandskydd samt brandskyddande egenskaper hos olika typer av byggprodukter. Säkerhetsteknik erbjuder ett starkt program av brandlarm och brandindikering för snabb upptäckt och larmning i händelse av brand.

Brandlarm

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) trädde i kraft 1 januari 2004. Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska "i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand".

Automatiska brandlarmanläggningar

En automatisk brandlarmsanläggning används för att ge snabb information om att brand har uppstått i byggnaden.

Brandlarmsanläggningen består av flera typer av detektorer som aktiveras och sänder information till anläggningens centralapparat. Centralapparaten lämnar lokal information om vad som hänt via optisk/akustisk signal eller som text i centralapparatens displayfönster.

För att informera människor i byggnaden om att brand har utbrutit aktiveras som regel någon form av utrymningslarm, optiskt /akustiskt eller s.k talat utrymningslarm. Utrymningslarm är en egen anläggningstyp som ofta får sin styrning via den automatiska brandlarmanläggningen (se Utrymningslarm).

Information till Räddningstjänsten om att brand har utbrutit sker via larmsändaren med övervakad larmöverföringsledning. Larmsändaren kan vara av trådbunden eller trådlös typ och sänder larm till larmmottagningscentralen som i sin tur informerar Räddningstjänsten. För mer information om material, projektering, skötsel etc hänvisas till Regelverket SBF 130:6.

Självklart är du även välkommen att kontakta oss på Säkerhetsteknik.

Brandindikering

Brandindikering är en anläggningstyp som i grunden fungerar på samma sätt som ett automatiskt brandlarm men är betydligt enklare. Brandindikeringen finns ofta med som en integrerad del i en inbrottslarmsanläggning.

Utryckning av Räddningstjänsten kan aldrig genereras via larmmottagningscentralen direkt utan larmet skall först kontrolleras av väktare eller annan person som på plats konstaterat att brand utbrutit.

Nödbelysning

Nödbelysning är en viktig del av fastighetens säkerhetssystem. Med rätt nödbelysning guidas människor till en snabb och säker utrymning vid brand, strömavbrott eller andra akuta situationer. Säkerhetsteknik har armaturerna och utrustningen som krävs men också kunskap och erfarenhet kring installation.

Regler för utformning och placering av nödljus finns samlade i Boverkets Byggregler samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Regelverket innehåller tvingande krav men också allmänna råd. Byggnadstyp och verksamheten i lokalerna styr kravnivån.

Lokaler med skarpa, tvingande krav på nödbelysning är t.ex hotell, sjukhus, offentliga miljöer/samlingslokaler och olika typer av särskilda boenden.

Nödbelysning längs utrymningsvägar ska också finnas i trapphus på byggnader som har fler än 8 våningsplan.

Vill du har råd kring nödbelysning, kontakta oss på Säkerhetsteknik.

Olika typer av nödbelysning

Det finns i huvudsak två olika typer av nödbelysning, båda med egna syften.

Ledljus har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer kan hitta och säkert ta sig ut vid brand eller andra tillbud. Utrymningsvägen i dessa utrymmen ska vara belyst så att ljusstyrkan vid golvet uppnår 1 Lux. Säkerhetstekniks program innehåller de armaturer som krävs.

Belysta eller genomlysta skyltar – hänvisningsarmaturer – ska visa placeringen av nödutgångar. Armaturerna erbjuds med eller utan piktogram och i en rad olika modeller samt med olika lösningar för att säkra strömförsörjningen.

Säkerhetsteknik har kunskapen och produkterna för att utveckla lösningar för alla miljöer.