Kameraövervakning

KameraövervakningSystemdesign

Syftet med kameraövervakning är att avskräcka från brott. Om ett brott trots allt utförs ska kameraövervakningen ge möjlighet att fastställa händelseförlopp och identifiera personer och objekt.

För att optimera användandet av kamerasystem bör följande kriterier vara uppfyllda:

• Två typer av kameror, översiktskameror och närbildskameror, bör installeras.
• Översiktskamerornas antal och placering ska vara tillräcklig för att med fullgod bildkvalitet täcka alla utrymmen av intresse. 
• Det bör finnas närbildskameror vars placering och typ ska vara sådan att de resulterar i detaljrika bilder med rätta proportioner. Helst bilder i både helfigur och bröstbildstorlek. Lämpliga platser är t.ex vid kassa och entré.
• Det skall finnas tillräckligt med ljus.
• Det skall finnas ett schema och rutiner för regelbunden översyn av systemet.
• Det skall finnas en dokumenterad handlingsplan för vad som skall göras vid misstanke om kriminell aktivitet.
• Berörda personer ska utbildas och ges möjlighet att hålla kunskapen aktuell.
• Inspelningar som skildrar kriminell aktivitet måste hanteras på ett sådant sätt att rättsväsendet kan erhålla originalbilder.

Ljussättning

Dålig ljussättning är en av de vanligaste anledningarna till reducerad bildkvalitet. För bästa resultat krävs att belysningen är tillräckligt stark och balanserad i kamerornas täckningsområde. Motljus bör undvikas i möjligaste mån.

Ojämn belysning kan orsakas av bristfälligt ljus, spotlights, solljus, reflexer mm. Starkt motljus medför höga kontraster. Det kan resultera i att en persons ansikte döljs i skuggor, vilket försvårar eller omöjliggör identifiering av personen.

Ojämn belysning kan göra det svårt att avgöra om en nyansskiftning representerar en verklig detalj eller om det bara är ett resultat av ljuset. För att motverka detta krävs rätt kamera och rätt ljussättning. Dessa två parametrar är beroende av varandra.
Vid installation ska kamerans dynamiska omfång väljas så att den är anpassad för ljusets dynamik i täckningsområdet. Därefter bör särskild hänsyn tas vid ommöblering, ombyggnation etc för att ljusets dynamik inte ändras utan hålls inom det omfång som kameran klarar att hantera.

Belysning inomhus

Traditionell belysning inomhus utgörs normalt av ljus från glödlampor, lysrör, eller halogenlampor. Samtliga dessa belysningar fungerar bra ihop med kamerasensorns ljusspektra.

Belysning utomhus

Bästa bildåtergivning erhålls med halogenlampor. Skall belysningen tändas momentant, (t.ex. vid larm), används glödljushalogen. Vid konstant belysning används metallhalogen.

Vid vissa anläggningslösningar kan infrarött ljus användas. IR-ljuset är delvis osynligt för det mänskliga ögat. Det kan till exempel gälla när man inte vill störa intilliggande bostäder med kraftig belysning, eller om man inte vill ge en eventuell inkräktare "hjälp" med synligt ljus. Endast svartvita kameror, dag/nattkameror (som avlägsnar IR-filtret i nattläge) samt särskilda IR kameror kan användas för dessa applikationer.

Övervakning

Objektet skall uppta >5 % för att kunna skiljas från andra föremål. Man skall kunna skilja på en person eller ett annat föremål/översiktsbild av vad som händer på ett område.

Detektering

Objektet skall uppta >10 % av bildhöjden. Ett VDM-system (Video, Motion, Detection) skall kunna detektera en rörelse/få en detaljerad översikt av ett område.

Igenkänning

För att känna igen en person eller ett föremål skall personen/föremålet uppta >50 % av bildhöjden. Man skall kunna känna igen en person/känna igen typiska drag hos en person.

Identifiering

För att kunna identifiera en person på en TV-skärm måste personen avbildas i närbild och uppta 120 % av bildhöjden. Bilden skall vara så detaljrik att en person kan identifieras när man jämför med t.ex ett fotografi.

Vad säger lagen om kameraövervakning?

Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, tillstånd för kameraövervakning behövs om man avser att övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten.

Områden som inte anses upplåtna för allmänheten är bostäder, villatomter, trappuppgångar i flerfamiljehus eller utrymmen och områden på arbetsplatser där allmänheten inte tillåts uppehålla sig.

Kameraövervakning i banklokaler, postkontor och butiker undantas från kravet på tillstånd. Där räcker det med en anmälan. När det gäller övervakning i butiker att överenskommelse träffas med den organisation som företräder de anställda.

Oavsett var kameraövervakning bedrivs föreligger skyldighet att upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Minsta format är A7, färg, format och symbol finns angivet av Länsstyrelsen.

Avgifter:

Anmälan om kameraövervakning: 700 kronor
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning: 3 200 kronor

Blanketter:

Anmälan om kameraövervakning
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Kvalitetsprodukter

UTC är en av de största inom kameraövervakning och med systemet TruVision garanteras man ett brett sortiment och produkter av högsta kvalitet.