Brandlarm

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), trädde i kraft 1 januari 2004. Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Automatiska brandlarmanläggningar

LarmlagringEn automatisk brandlarmanläggning används för att ge snabb information om att brand har uppstått i byggnaden.

Brandlarmanläggningen består av flera typer av detektorer som aktiveras och sänder information till anläggningens centralapparat. Centralapparaten lämnar lokal information om vad som hänt via optisk/akustisk signal eller som text i centralapparatens displayfönster.

För att informera människor i byggnaden om att brand har utbrutit aktiveras som regel någon form av utrymningslarm, optiskt /akustiskt eller sk talat utrymningslarm. Utrymningslarm är en egen anläggningstyp som ofta får sin styrning via den automatiska brandlarmanläggningen (se Utrymningslarm).

Information till Räddningstjänsten om att brand har utbrutit sker via larmsändaren med övervakad larmöverföringsledning. Larmsändaren kan vara av trådbunden eller trådlös typ och sänder larm till larmmottagningscentralen som i sin tur informerar Räddningstjänsten. För mer information om material, projektering, skötsel etc hänvisas till Regelverket SBF 130:6. Självklart är du även välkommen att kontakta oss på Säkerhetsteknik.

Brandindikering

Brandindikering är en anläggningstyp som i grunden fungerar på samma sätt som ett automatiskt brandlarm men är betydligt enklare. Brandindikeringen finns ofta med som en integrerad del i en inbrottslarmanläggning.

Utryckning av Räddningstjänsten kan aldrig genereras via larmmottagningscentralen direkt utan larmet skall först kontrolleras av väktare eller annan person som på plats konstaterat att brand utbrutit.

Våra leverantörer

Nedanstående leverantörer av brandlarm har i dag Säkerhetsteknik AB gällande teknikavtal med.
Teknikavtal innebär att vi kan erbjuda leverantörens hela sortiment av brandlarmutrustning
och att vi har möjlighet att utfärda anläggarintyg för de anläggningar som vi levererar.

  • Consilium
  • UTC
  • Hedengren Security
  • Ziton