Kvalitet

KVALITET är en grundläggande hörnsten för hela vår verksamhet. Vårt arbete styrs därför av ett utförligt kvalitetssystem med noggrant genomtänkta rutiner för varje moment som påverkar kvaliteten. Den påföljande texten ger en övergripande beskrivning av innehållet i vår kvalitetshandbok.

Kvalitetssystemets uppbyggnad

Säkerhetstekniks kvalitetssystem är uppbyggt i två delar, Kvalitetshandboken och Brandlarmhandboken.

Kvalitetshandboken utgör grunden i företagets kvalitetssystem. Här beskrivs de övergripande processerna i företaget.

Brandlarmhandboken omfattar de speciella rutiner som används i samband med leverans av brandlarmsystem och därtill hörande varor och tjänster. Som certifierad anläggarfirman för brandlarmanläggningar åligger det företaget att följa de rutiner som beskrivs i brandlarmhandboken. Förutom handböckerna finns ett antal checklistor och blanketter framtagna i syfte att säkerställa kvaliteten på företagets leveranser.

Även lagar, normer och standarder vilka berör verksamheten, finns förtecknade i kvalitetssystemet.

Anbud

För varje anbud finns en kundansvarig utsedd. Den kundansvarige tillser att förfrågningshandlingarna gås igenom och att anbudet tar hänsyn till speciella villkor och förutsättningar som kan finnas i anbudsförfrågan och branschregler. Rutiner finns för val av lämplig underleverantör.

Utförande

Under entreprenadens gång används ett antal checklistor och protokoll för att dokumentera de egenkontroller som utförs på olika stadier i leveransen. Som slutresultat erhåller kunden ett anläggarintyg eller serviceprotokoll vilket beskriver vad som levererats och vilken status den levererade varan eller/och tjänsten har.

Överlämnande

Rutin för överlämnande säkerställer att kunden får den information och den dokumentation som ingår i köpet.

Avvikelserapporter

Vid upptäckt av avvikelse vid egenkontroll eller granskning upprättas en avvikelserapport. Denna avvikelse behandlas och åtgärdas enligt företagets rutin för avvikelsehantering. Detta säkerställer att korrigerande åtgärder vidtas i syfte att förhindra att samma avvikelse uppträder vid flera tillfällen.

Företagsledningens genomgång

Företaget har fasta rutiner för genomgång av eventuella avvikelser samt förbättringsmöjligheter i verksamheten.

Kvalitetspolicy

Kunden är den som definierar vad som är kvalitet inom Säkerhetsteknik AB. Detta gäller såväl funktionell som teknisk kvalitet. Utifrån detta ska vi erbjuda kundanpassade produkter och systemlösningar med högsta kvalitet på såväl produkter som tjänster. Kunden ska alltid få det som kunden köpt, i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.